Pretežno jasno, megla
 • -9 °C
 • Pretežno jasno, megla
Reported on:
22. Januar 2017 - 21:00

090 72 20
Napoved prihodov avtobusov cena klica

Cena za klicatelje iz omrežja Telekoma Slovenije je 1,0519 EUR z DDV, ceno za klice iz ostalih omrežij določajo drugi operaterji.

090 72 20
Napoved prihodov avtobusov cena klica

Cena za klicatelje iz omrežja Telekoma Slovenije je 1,0519 EUR z DDV, ceno za klice iz ostalih omrežij določajo drugi operaterji.

Politika sistema vodenja

Usmeritve Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o. na področju sistema vodenja so:

 • zagotavljati sodobne, varne, zanesljive in potrebam odjemalcev prilagojene storitve javnega prevoza in ostalih storitev;
 • na področju izvajanja kontrol v kontrolnih organih ostati spoštovan, zaupanja vreden in zanesljiv poslovni partner strankam in pristojnim državnim organom.
 • pri izvajanju kontrol v kontrolnih organih dosledno spoštovati zahteve predpisov in dokumentacijo sistema kakovosti ob upoštevanju načel neodvisnosti, nepristranosti in poštenosti;
 • vedno povečevati zadovoljstvo odjemalcev, poslovnih partnerjev, predstavnikov družbenega okolja in zaposlenih v skladu s poslovnimi opredelitvami in zmožnostmi družbe;
 • obvladovati in zmanjševati škodljive vplive na okolje v vseh korakih poslovnih procesov;
 • preprečevati škodljive vplive na podtalnico na lokaciji družbe, ki se nahaja na vodo varstvenem območju;
 • zagotavljati nenehno izboljševanje delovnih pogojev in zmanjševanje tveganj, ki vplivajo na varnost in zdravje pri delu zaposlenih in pogodbenih partnerjev;
 • nenehno izboljševanje sistema vodenja.
 • posodobitev in izboljšanje varovanja in zaščite osebja in premoženja LPP d.o.o.,
 • uvedba posodobitev na tistih področjih varnosti, ki se soočajo z novimi varnostnimi izzivi, z varnostno negotovostjo in problematiko posodabljanja na način, ki zagotavlja višjo raven varnosti v vseh dejavnostih družbe.
 • vzpostavitev učinkovitega upravljanja z varnostnim sistemom,
 • zaščita konkurenčnih prednosti na področju vseh dejavnosti družbe.

Zastavljene usmeritve dosegamo:

 • z opravljanjem dejavnosti po predpisanih postopkih in dokumentiranih metodah v skladu z vzpostavljenim sistemom vodenja;
 • z zagotavljanjem vedno boljše tehnološke opremljenosti na področju vseh dejavnostih družbe;
 • z zagotavljanjem rednega strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih za boljšo podkovanost zaposlenih in dvig kompetentnosti;
 • z ustvarjanjem pogojev za zadovoljne in usposobljene sodelavce, ker tak sodelavec prispeva k uspešnosti družbe;
 • z ustvarjanjem pogojev za stimuliranje zaposlenih v ravnovesju med opravljenim delom in rezultati;
 • z izbiro dobaviteljev na podlagi meril kakovosti in njihovega odnosa do okolja;
 • s posodabljanjem informacijske podpore poslovanju ter opredeljenimi in obvladovanimi postopki dela;
 • z aktivnostmi za povečevanje zadovoljstva odjemalcev, zaposlenih, širše družbene skupnosti ter nenehnimi aktivnosti za izboljševanje odnosa do okolja;
 • z zmanjševanjem emisij izpušnih plinov;
 • z gospodarnim ravnanjem z vozili, vključujoč gospodarno porabo goriva kot element varovanja okolja,
 • s sodelovanjem pri zmanjševanju nastajanja odpadkov na izvoru v največji možni meri;
 • s spremljanjem, pravočasnim ukrepanjem in zmanjševanjem vseh pomembnih okoljskih vidikov;
 • z zmanjševanjem porabe primarne vode in električne energije;
 • z gospodarnim ravnanjem s sredstvi za delo in s pravilnim ravnanjem z nevarnimi snovmi ter z nenehnim zmanjševanjem onesnaževanja tehnoloških odpadnih vod;
 • z vključevanjem v enotni sistem javnega prevoza v širši ljubljanski regiji;
 • z nenehnim izboljševanjem in razvijanjem obstoječih in novih postopkov ter storitev tako v pogledu kakovosti kot varovanja okolja in preprečevanja nevarnosti in tveganj pri delu;
 • z izboljševanjem delovnih pogojev in zmanjševanjem tveganj na delovnih mestih, ki vplivajo na varnost in zdravje pri delu zaposlenih in pogodbenih partnerjev.
 • z upoštevanjem okolje-varstvene zakonodaje, zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu ter zakonodaje s področja varnosti in zaščite;
 • z ozaveščanjem zaposlenih o ravnanju z okoljem ter s sporočanjem o okoljskih vidikih vsem, ki delajo za družbo ali v njenem imenu;
 • s posredovanjem politike sistema vodenja (okoljske politike) širši javnosti (splet, …).

Navedeno politiko in zastavljene usmeritve uresničujemo z jasno začrtanimi okvirnimi cilji ter s konkretno opredeljenimi izvedbenimi cilji in nalogami, ki jih opredelimo v vsakoletnem poslovnem načrtu.

Vprašali ste nas

/pogosta-vprasanja/navodila-za-varno-potovanje-na-avtobusu-lpp