Dodatne informacije za potnike

Študenti in dijaki

Delovni časi

Potniški center LPP na Slovenski cesti 56 je odprt vsak delavnik od 6.30 do 19. ure

Delovne sobote potniškega centra

31.8.2019 od 7:00 do 13:00

28.9.2019 od 7:00 do 13:00

Avtobusna postaja Ljubljana – vsak dan od  6. do 20. ure
PAV Vrhnika, Cankarjev trg 4 – vsak delavnik od 9. do 17. ure, in vsako prvo in zadnjo soboto v mesecu, od 9. do 12. ure

Podaljševanje statusov za novo šolsko leto v upravni stavbi LPP-ja na Celovški cesti 160 in na Tehničnih pregledih ni mogoče.

Dijaki in študentje lahko vozovnico za novo šolsko leto 2019/2020 uredijo na dva načina

Z elektronskim izpolnjevanjem vloge na portalu eUprave

1. Oddaja vloge 

Vlagatelji lahko vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice oddate elektronsko preko portala eUprava na povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-s.... Za oddajo elektronske vloge preko portala se vlagatelji v modul Moja E-Uprava prijavite s  svojo e-identiteto (digitalno potrdilo ali smsPASS na mobilnem telefonu). Potrebujete e-identiteto, izdano fizični osebi, tj. vlagatelju. Celoten postopek ureditve traja nekaj dni, če e-identitete še nimate oziroma ste v postopku pridobitve. Več o tem si vlagatelji lahko preberete na: 

https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/fizicne-osebe/
https://www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/mobilna-identiteta/

2. Mladoletni upravičenci

Za mladoletne upravičence elektronsko vlogo lahko odda tudi zakoniti zastopnik s svojo e-identiteto. Pred oddajo vloge mora zakoniti zastopnik v modulu Moja E-Uprava upravičenca do subvencionirane vozovnice dodati kot povezano osebo.

3. Spletni nakup vozovnice

Od 21.8.2019 dalje, ko se  prične predprodaja subvencioniranih vozovnic za dijake (za študente se prične od 21. 9. 2019 dalje) za novo šolsko leto 2019/2020, boste  lahko vlagatelji preko portala eUprava  nadaljevali s spletnim nakupom subvencionirane vozovnice. Po oddaji elektronske vloge vlagatelji v eni minuti v mojo eUpravo prejmete odločitev za nakup subvencionirane vozovnice. V kolikor je odločitev pozitivna in ste vlagatelji upravičeni do subvencioniranega prevoza, lahko s klikom na povezavo za vstopno točko za nakup subvencionirane vozovnice nadaljujete s spletnim nakupom subvencionirane vozovnice. Za uporabnike portala eUprava se bo elektronska identifikacija avtomatsko prenesla na spletno stran prevoznika, ki ga boste izbrali.

4. Validacija kupljene vozovnice in zapis podaljšanja statusa

Po opravljenem spletnem nakupu boste prevzem subvencionirane vozovnice opravili na validatorjih avtobusov, tako da po vstopu na avtobus kartico prislonite k validatorju. Istočasno se bo na vašo kartico Urbana ali IJPP opravil tudi zapis podaljšanja statusa za novo šolsko leto 2019/2020.

Med nakupom subvencionirane vozovnice na spletu in validacijo na avtobusu mora preteči najmanj 30 minut.

5. Oddaja vloge pred 21.8.

Vlagatelji, ki boste elektronsko vlogo oddali pred datumom pričetka prodaje vozovnic za novo šolsko leto, boste od 21.8.2019 dalje še vedno lahko nakup vozovnice naknadno opravili na  povezavi https://urbana.jhl.si/: izbrali boste "prijava s SI-PASS". Nakup vozovnice boste lahko uredili tudi preko portala eUprava "https://nakup.ijpp.si/".

6. Ali še nimate kartice Urbana ali IJPP?

Če subvencionirano  vozovnico kupujete prvič, oziroma še nimate kartice Urbana ali IJPP, se morate s prejeto odločbo o upravičenosti do subvencionirane prevoza oglasiti  v

Potniškem centru LPP-ja na Slovenski cesti 56,
na Avtobusni postaji v Ljubljani na Trg OF 4,
ali v Turistični pisarni Pav Vrhnika na Cankarjevem trgu 4 na Vrhniki,

kjer vam bomo izdali kartico Urbana ali IJPP in podaljšali status za novo šolsko leto.

S klasičnim načinom potrjevanja oziroma podaljševanja statusa

Oddaja vloge

Natisnite vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice in jo izpolnite, nato jo potrdite na izobraževalni ustanovi ali pa k vlogi priložite potrdilo o vpisu. S potrjeno vlogo se nato oglasite v Potniškem centru LPP na Slovenski cesti 56 na Bavarskem dvoru, na Avtobusni postaji Ljubljana ali v turistični pisarni PAV Vrhnika, Cankarjev trg 4, Vrhnika.

Pošiljanje vlog po pošti in podaljševanje statusa na urbanomatu ni mogoče.

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice - v angleškem jeziku

Med nakupom vozovnice in validacijo mora preteči določen čas

Na vseh prodajnih mestih, razen na spodaj navedenih, je potrebno po nakupu vozovnice počakati okrogle pol ure, preden opravite validacijo na avtobusu. Natančno navodilo, koliko časa je potrebno počakati, da se lahko validirate, je zapisano na potrdilu o nakupu vozovnice.

Prodajna mesta, kjer se po nakupu vozovnice validacija na avtobusu lahko opravi takoj, so:

·         Potniški center LPP na Slovenski cesti 56, Ljubljana

·         Avtobusna postaja Ljubljana

·         PAV Vrhnika, Cankarjev trg 4, Vrhnika

·         Turistična pisarna Naklo d.o.o.,  Notranjska cesta 4,  Logatec

·         Mobi Center, Sokolska ulica 5, Ivančna Gorica

·         Mobi Center, Taborska cesta 24 V, Grosuplje

Katero kartico je najbolje izbrati? Kartico Urbano z aplikacijo IJPP ali kartico IJPP?

Kartica Urbana z aplikacijo IJPP omogoča potovanje s katerimkoli prevoznikom na liniji po kateri potujete in za katero ste kupili vozovnico. Omenjena kartica nudi več dodatnih ugodnosti, če imate na kartici naloženo dobroimetje, zato jo priporočamo za nakup.

Te ugodnosti so: storitev Bicike(LJ), članstvo v Mestni knjižnici Ljubljana, potovanja z vzpenjačo na Ljubljanski grad, vodeni ogledi na Ljubljanskem gradu, parkiranje na P+ R parkiriščih, v belih conah v mestu in na parkiriščih, ki jih upravlja LPT in potovanja z električnimi vozili, EURBANI, na določenih linijah LPP.

Kartica IJPP, ki je od upravljavca sistema IJPP (Ministrstvo za infrastrukturo), vam zgoraj navedenih dodatnih ugodnosti ne omogoča, ravno tako ne omogoča nakupa mesečnih vozovnic na urbanomatih.

Kje lahko potujete z izbrano kartico?

Urbana z aplikacijo IJPP ali IJPP kartica, na kateri je naložena medkrajevna vozovnica, omogoča potovanje v medkrajevnem prometu, ne omogoča pa vstopa na mestne avtobuse razen, če jo spremenite v kombinirano vozovnico, in sicer tako, da na vlogo zapišete medkrajevno in mestno relacijo hkrati.

Urbana z aplikacijo IJPP ali IJPP kartica, na kateri je naložena mestna vozovnica omogoča vstop na vse medkrajevne avtobuse in vlake, ki vozijo znotraj območij, kjer se izvaja mestni potniški promet LPP.

Predprodaja šolskih mesečnih vozovnic

V primeru obeh vrst kartic se predprodaja za naslednji mesec začne 21. dne v tekočem mesecu - za naslednji mesec. Potrjevanje kupljene vozovnice poteka na avtobusu, ko se validirate - ob vstopu na avtobus.

Mesečna vozovnica velja do vključno 1. delovnega dne v mesecu.

Ustrezno izpolnjevanje vlog

Linije znotraj obarvanih območij 1, 2, 3 na shemi območij (t.j. mestne in integrirane linije) označujete v vlogi s črko »M«.

V primeru medkrajevne relacije vnesite v vlogo vstopno in izstopno postajališče in vnesite kot vrsto prevoza črko »R«.

Mladoletni šolarji izpolnite vloge ustrezno: na vlogi obvezno izpolnite tudi del o zakonitem zastopniku, drugače bo vloga neveljavna.
 

Ostale pomembne bližnjice

Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v Ljubljani

Portal subvencij potniškega prometa 

Načrtujte svoje potovanje z LPP s pomočjo Google zemljevidov - to je povezava, ki je prirejena prav posebej za naše avtobuse; najdete jo tudi neposredno na vstopni strani  www.lpp.si

Prodajna mesta

Podrobna navodila za klasičen način izpolnjevanja vloge

1. Dijaki in študenti, ki za prevoz do izvajalca vzgojno-izobraževalnega programa uporabljate mestni potniški promet, integrirane linije LPP ali medkrajevne linije

·         S seboj prinesite dokument s sliko (osebna izkaznica, dijaška izkaznica, indeks);

·         Natisnite Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice in jo potrdite pri izvajalcu vzgojno-izobraževalnega programa ali pa k izpolnjeni vlogi priložite originalno Potrdilo o vpisu;

·         Izpolnjeno, žigosano in podpisano Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice oziroma izpolnjeno vlogo, ki ste ji priložili originalno Potrdilo o vpisu, prinesite osebno na  Potniški center LPP-ja  na Slovenski cesti 56 na Bavarskem dvoru, na AP Ljubljana ali na prodajno mesto PAV Vrhnika (Cankarjev trg 4, Vrhnika);

·         Na prodajnem mestu vam bomo na kartico Urbano naložili ustrezno vozovnico v sklopu sistema Ijpp, s katero boste lahko uporabljali vse prevoznike na liniji, za katero ste vozovnico kupili. Opozorilo: Z medkrajevno IJPP vozovnico ni mogoče vstopati na mestne avtobuse.

2. Dijaki in študenti, ki niso iz Ljubljane

Po zakonu pripada od januarja 2013 subvencionirana kombinirana šolska vozovnica vsem tistim dijakom in študentom, ki bivajo izven Ljubljane in so istočasno upravičeni do uporabe mestnega potniškega prometa in to zato, ker potrebujejo do izobraževalne institucije razen prevoza z medkrajevnim prometom tudi prevoz z mestnim potniškim prometom. Dijaki in študenti, ki niso iz Ljubljane, lahko vozovnico za mestni potniški promet LPP (Urbana) uredijo pri svojem medkrajevnem prevozniku.

Ob nakupu šolske mesečne vozovnice za medkrajevni potniški promet boste za mestni potniški promet doplačali samo 10 EUR, za polletno šolsko vozovnico (4 mesece) 40€, za polletno šolsko vozovnico (5 mesecev) 50€, za letno študentsko (9 mesecev) 90€, za letno dijaško (10 mesecev) pa 100€. Nakup polletne in letne vozovnice bo možen celo šolsko leto. Cena bo ostala enaka celo leto, tudi če letno ali polletno vozovnico kupite kasneje v šolskem letu.

Opomba: Zgoraj zapisano ne velja za območni sistem LPP-ja (območja 1, 2 in 3), saj za območni sistem veljajo cene in vozovnice po Ceniku vozovnic v mestnem in integriranem potniškem prometu.

3. Izredni dijaki in študenti

Postopek pridobivanja vozovnice je enak kot za redne dijake in študente.

4. Osnovnošolci

Izpolnjevanje Vloge za izdajo subvencionirane vozovnice osnovnošolcem ni potrebno.

Kartico Urbana za osnovnošolce lahko izdelate na zgoraj navedenih prodajnih mestih, z osebnim dokumentom.

Na Urbano lahko naložite:

·         splošno vozovnico za občane, če potujete na medkrajevni liniji, saj država osnovnošolske vozovnice v tem primeru ne subvencionira;

·         v mestnem potniškem prometu pa osnovnošolsko mesečno vozovnico, saj tovrstne šolske vozovnice subvencionira Mestna občina Ljubljana.

Kartica Urbana, ko je pridobljena, velja do konca obdobja osnovnega šolanja, tako da vsako letno podaljševanje statusa ni potrebno.

5. Veljavno za specifične skupine: Mladoletni vlagatelji / Praktično izobraževanje

Dne 21. 7. 2014 je bil v Uradnem listu RS, št. 55/14 objavljen in dne, 22. 7. 2014, je začel veljati Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza, v katerem bodite pozorni še na dodatne spremembe:

-a. Če ste mladoletni vlagatelj vloge, potem upoštevajte, da je potrebno na vlogi nujno izpolniti podatke o zakonitem zastopniku mladoletnega vlagatelja.

-b. Če opravljate praktično izobraževanje morate izpolniti nov obrazec Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja in predložiti to skupaj z vlogo prevozniku..

Dodatne informacije

V primeru nejasnosti pri izpolnjevanju vlog, vas naprošamo, da pokličete Potniški center LPP in si zagotovite ustrezno informacijo.

·         01 430 51 76

·         01 430 51 77

ali pa nam pišete na mail@lpp.si.

 

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.