Dodatne informacije za potnike

Urbana

Kontrola validacij vozovnic se z uvedbo plačilnega sistema s kartico Urbana izvaja 24 ur in 7 dni v tednu. Nadzor plačila vozovnic izvajata voznik in kontrolor, nadzor veljavnosti vozovnic pa kontrolor in mestni inšpektorji. Potnik je dolžan na zahtevo pokazati kartico Urbana in se v primeru, da ima terminsko vozovnico, izkazati z lastnim osebnim dokumentom s sliko.

Če potnik, ki potuje na avtobusu, nima Urbane, se ni validiral ali ima neveljavno kartico Urbana, je dolžan na zahtevo nadzornega organa zapustiti vozilo. Obenem mu kontrolor oziroma nadzorni organ lahko odvzame kartico Urbano.

Ponovno izdajo Urbane je potrebno urediti v roku 60 dni. Prevoznik zaračuna potniku strošek ponovne izdaje Urbane v višini 40,00 € in potniku odvzeto kartico vrne v stanju, v kakršnem je bila odvzeta.

Če potnik v roku 60 dni od dneva odvzema kartice Urbane prevozniku ne poda zahteve za ponovno izdajo kartice Urbane, do ponovne izdaje kartice ni več upravičen niti ni upravičen do vračila morebitno naloženega zneska na odvzeti kartici Urbani. Prevoznik po poteku roka anulira dobroimetja na odvzetih in najdenih karticah. Sredstva iz tega naslova se evidentirajo kot izredni prihodek prevoznika.

Prevoznik ne povrne škode za odvzeto, izgubljeno ali na drug način uničeno kartico Urbano z naloženo vozovnico.

Izguba kartice

Preverite najprej na Potniškem centru LPP na Slovenski 56 ali je bila Urbana najdena. Delovni čas in kontaktne številke najdete na povezavi.

V primeru, da je kartica Urbana izgubljena, vas naprošamo, da se oglasite v Potniškem centru LPP,  kjer vam bomo izdelali novo in preklicali staro Urbano.

Kraja kartice / nepravilnosti pri polnjenju ali trganju vrednosti

080 60 77 je številka, na katero javite krajo kartice, nepravilnosti pri polnjenju ali trganju vrednosti.

Ob tem je pomembno, da sporočite operaterju ime in priimek, natančno številko kartice Urbana ter mu na kratko opišete dogodek. Klic na številko je brezplačen.

Novo kartico vam bomo izdelali na Potniškem centru LPP na Slovenski 56 v Ljubljani.

Da. Na urbanomatih lahko kupite kartico Urbana. Oglejte si vsa prodajna mesta vozovnic.

Na zaslonu urbanomata pritisnete „Nakup nove kartice“ in s tem pričnete postopek nakupa. Pri nakupu se vam bo vrednost, ki presega 2 € avtomatično prenesla na kartico; uporabili pa jo boste lahko za potovanja z mestnimi avtobusi.

Plačilo z gotovino je bilo ukinjeno po 10. maju 2010. Odločitev je bila gospodarna, saj bi stroški (za nakup avtomatov za izdajanje potrdil o plačilu z gotovino na avtobusih, amortizacija, kadri, ki so v podjetju LPP skrbeli za preštevanje in zbiranje gotovine, ter ostalo), znašali več kot 1 mio EUR že v prvem letu. Zaradi navedenega in zaradi majhnega odstotka potnikov (3 %), ki so še uporabljali gotovino, se je podjetje LPP odločilo za ukinitev gotovine.

Za potovanje brez prestopanja lahko v primeru poškodovane ali prazne kartice uporabite plačilo z mobilnim telefonom (VALÚ Moneta).

Stanje na svoji kartici lahko preverite na urbanomatu, na vseh prodajnih mestih; tekoče stanje pa se vam izpiše tudi na zaslonu validatorja ob vsaki uporabi Urbane na avtobusu.

Z besedo validacija opišemo dejanje, ko prislonimo Urbano k validatorju in nam ta z Urbane trga določen znesek za potovanje.

Validacija poteka zelo hitro, morda sekundo. Če validacija traja dlje časa, gre za napako v sistemu.

Da, validacija je potrebna vsakič, ko stopite na avtobus.

Ne, ni pomembno, s katero stranjo prislonite Urbano.

Druge kartice v denarnici se ob uporabi Urbane ne bodo razmagnetile niti se ne bodo poškodovali njihovi čipi. Če pa imate v denarnici poleg Urbane še druge brezkontaktne kartice, validator težje ali pa sploh ne zazna Urbana kartice. Zato priporočamo, da ob validaciji Urbano vzamete iz denarnice.

V takem primeru lahko plačate z mobilnim telefonom (VALÚ Moneta). Plačilo vključuje vožnjo brez prestopanja.

Uporabnikom svetujemo, da si na svoj pametni telefon naložite aplikacijo Urbana, s katero lahko opravite plačilo prevoza. 

Lokacije več kot 200 prodajnih mest in urbanomatov si oglejte v rubriki Prodaja in polnjenje kartic Urbana.

Na zeleno terminsko Urbano je poleg ali namesto izbrane vrste mesečne vozovnice (splošna, šolska, upokojenska...) mogoče naložiti tudi dobroimetje v vrednosti do 50 EUR.

Rumena vrednostna in prenosna Urbana je nadomestila žetone in gotovino, nanjo je mogoče naložiti dobroimetje v vrednosti do 50 EUR.

Na kartico je mogoče naložiti tudi majhne zneske – na Urbanomatu je najmanjši znesek polnitve 0,05 EUR (ker naprava manjših kovancev ne sprejema), v trafikah, potniških blagajnah in TIC-ih pa omejitve najnižjega zneska ni. Tako si bo vsakdo lahko Urbano napolnil v skladu s svojimi prevoznimi potrebami.

Če boste denimo splošno terminsko vozovnico, ki stane 37 EUR (za 1 območje), na urbanomatu plačali z bankovcem za 50 EUR, se vam bo vrednost 13 EUR na kartico zapisala kot dobroimetje. Porabite ga lahko pri plačilu terminske vozovnice prihodnji mesec in nanjo naložite samo razliko (24 EUR). Porabite ga lahko tudi za plačilo vožnje z avtobusom drugim osebam, ki potujejo z vami ali za druge storitve, ki jih je oziroma jih bo kasneje mogoče plačati z Urbano (parkiranje, vožnja z vzpenjačo, članarina v knjižnicah...).

Če vam konec meseca na Urbani ostane določena vrednost dobroimetja, se vam bo ob naslednjem nalaganju mesečne vozovnice na Urbano to dobroimetjo avtomatično štelo kot del plačila za mesečno vozovnico.

Na primer: če ste uporabnik terminske Urbane z naloženo splošno mesečno vozovnico za 1 območje, ki stane 37 € in ob začetku meseca želite na Urbano naložiti novo mesečno vozovnico, na Urbani pa ste imeli poleg mesečne vozovnice naloženo še vrednost 10 EUR dobroimetja, za mesečno vozovnico plačate le razliko, torej 27 EUR, razen če želite ohraniti vrednost dobroimetja še naprej.

Mesečna vozovnica za tekoči mesec velja do vključno 5. dne v prihodnjem mesecu, tako da vam bo sistem začel upoštevati dobroimetje takoj naslednji dan, torej od 6. dne v mesecu dalje.

IJPP vozovnice (dijaške, študentske in splošne) veljajo do 1. delovnega dne v naslednjem mesecu.

Ne, na vašo obstoječo kartico Urbana je treba le zapisati pravico do uporabe druge vrste mesečne vozovnice.

Da.

Ko vstopite na postaji A, se validirate kot običajno. Sistem vam odšteje 1,30 EUR iz vašega dobroimetja. Izstopite na postaji B, kjer se vam pridružijo otroci. Preden poteče 90 minut od prve validacije, vsi skupaj ponovno vstopite na avtobus. Sebe validirate (sistem validacijo zabeleži kot prestop in vam dobroimetja ne trga ponovno), otrokom pa s svojo kartico pri vozniku kupite vozovnici, ki spet veljata 90 minut od trenutka nakupa.

V takšnem primeru ne plačate kazni, če bi na avtobus prišel kontrolor. V roku 90 minut od prve validacije mora biti opravljen prestop (s pripadajočo validacijo), dejansko potovanje z avtobusom, na katerega ste prestopili, pa lahko traja dlje oziroma do končne postaje linije, na katero ste prestopili.

Splošni zastaralni rok za dobroimetje na kartici Urbana je pet let. Po preteku petih let od zadnje aktivnosti s kartico Urbana znotraj sistema Urbana kartica Urbana postane neaktivna.

Uporabnik lahko neaktivno kartico Urbana ponovno aktivira z vpisom v bazo aktivnih kartic Urbana, kar lahko izvede na potniški blagajni LPP. Na ta način ponovno aktivirana kartica Urbana ima začetno stanje dobroimetja 0 EUR.

Vrednost izgubljene / odtujene / uničene zelene, terminske Urbane vam lahko prenesemo na novo Urbano, če ste ravnali skladno s postopkom prijave o izgubi, kraji ali uničenju vozovnice.

Kontrola vozovnic se izvaja na podlagi Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana  ter na podlagi Splošnih prevoznih pogojev za prevoz potnikov in prtljage v mestnem javnem linijskem prevozu.

Ob kontroli terminske Urbane je potnik kontrolorju LPP na zahtevo dolžan pokazati dokument s sliko, kar je v skladu z Odlokom Mestne občine Ljubljana in Splošnimi prevoznimi pogoji.

Ob kontroli Urbane morajo otroci od 6. do 14. leta kontrolorju na zahtevo predložiti dokument s sliko ali vsaj kopijo dokumenta s sliko (osebna izkaznica, potni list, dijaška ali študentska izkaznica in podobno). Otroci do 6 leta starosti imajo pravico do brezplačnega potovanja, brez predhodno izdane vozovnice.

Urbano odvzamejo kontrolorji mestnega potniškega prometa, če ugotovijoda je kartica nevalidirana, brez dobroimetja ali brez naložene mesečne vozovnice, oziroma če potnik ne želi pokazati dokumenta s sliko.

Stroški za izdelavo nove Urbane v primeru, da je bila ta izgubljena, znašajo 4 EUR. Če je Urbana poškodovana, znašajo stroški izdelave nove karitce, ob predložitvi poškodovane kartice, 2 EUR. Če uporabnik ne priloži poškodovane Urbane, stroški znašajo 4 EUR. V primeru, da je kartico odvzel kontrolor zaradi nepravilnosti, znašajo stroški postopka 40 EUR.

Uporabnost kartice se razširja; sedaj lahko plačujete parkiranja na parkiriščih v upravljanju Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, vožnje z vzpenjačo, storitve Mestne knjižnice Ljubljana ter potovanje z mestnimi avtobusi LPP.

Kartica Urbana je lahko tudi članska izkaznica Mestne knjižnice Ljubljana. V kolikor imate vrednostno kartico Urbana, rumene barve, vam v enotah Mestne knjižnice Ljubljana nanjo zapišejo ime in priimek ter številko članske izkaznice. S tem vaša kartica postane imenska in zato neprenosljiva, nanjo pa lahko nalagate tudi mesečne vozovnice. Imetnikom imenske kartice Urbana zapis številke članske izkaznice prav tako uredijo v enotah Mestne knjižnice Ljubljana. S tem postane ta kartica hkrati tudi članska izkaznica Mestne knjižnice Ljubljana.

Kot člansko izkaznico lahko uporabljate tudi vrednostno kartico Urbana, ki je rumene barve. V enotah Mestne knjižnice Ljubljana vam nanjo natisnejo vaše ime in priimek ter številko članske izkaznice. S tem postane vaša kartica članska izkaznica Mestne knjižnice Ljubljana, hkrati pa imenska in neprenosljiva, nanjo pa zato lahko poleg dobroimetja naložite tudi mesečno vozovnico.

Original račun lahko podjetja pridobijo na več različnih načinov.

  • Podjetje izda javnemu podjetju LPP naročilnico za polnjenje vrednostnih kartic Urbana, na podlagi katere jih lahko napolni v Potniškem centru LPP na Slovenski cesti 56 v Ljubljani. Delovni čas in kontaktne številke najdete na povezavi. V tem primeru LPP podjetju original račun pošlje po pošti.
  • Podjetje polnjene kartic opravi na urbanomatu, izpisek urbanomata in podatke, na katere naj se glasi račun podjetje pošlje na naslov LPP d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana, le-ta pa bo podjetju original račun poslal po pošti.
  • Polnjenje podjetje opravi v enem izmed kioskov 3DVA, kjer jim izdajo tudi original račun.
ISO 14001:2015 potrjuje vzpostavite in vzdrževanje sistema vodenja s področja ravnanja z okoljem OHSAS 18001 je britanski standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanje varnosti. Njegov namen je, da bi vse organizacije, ki jih uvedejo uveljavljale varnost in zdravje pri delu. Splošno je OHSAS 18001 najbolj priznani svetovni standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanja varnosti. ISO 9001:2015 potrjuje vzpostavitev in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.