Politika zasebnosti

Družba Javno podjetje LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. (v nadaljevanju LPP d.o.o.) je kot upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov v Politiki zasebnosti sprejel ustrezne ukrepe, s katerimi zagotavlja posameznikom, na katere se osebni podatki nanašajo, seznanitev z nameni in podlago za obdelavo osebnih podatkov, izvrševanja pravic posameznikov in vse zahtevane informacije določene v slovenskih predpisih s področja varstva osebnih podatkov in v Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR) iz členov 13 in 14 ter sporočila iz členov od 15 do 22 in 34, povezana z obdelavo osebnih podatkov ter od 76. do 79. in 85. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki ter jasnem in preprostem jeziku.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Družba LPP d.o.o. s pridobljenimi osebnimi podatki dela profesionalno, kar pomeni: zakonito, pošteno, varno, skrbno in pregledno. Vsi pridobljeni osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni izključno za namene, za katerega so bili pridobljeni. Družba LPP d.o.o. v okviru svoje registrirane dejavnosti danih javnih pooblastil in zakonskih obveznosti vaše osebne podatke pridobiva tudi iz evidenc osebnih podatkov drugih upravljavcev.

Z vašimi osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno področno zakonodajo in zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Za varnost vaših osebnih podatkov skrbimo z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela, naprednimi tehnološkimi rešitvami ter z vključevanjem zunanjih strokovnjakov z namenom čim bolj učinkovite zaščite vaših osebnih podatkov.

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov: Javno podjetje LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.

Skrajšan naziv: LPP d.o.o.

Naslov: Celovška cesta 160 Ljubljana

Elektronski naslov: mail@lpp.si

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Nadzor nad pravilno obdelavo vaših osebnih podatkov izvaja pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki skupaj s skrbnikom za varstvo osebnih podatkov stalno spremlja skladnost obdelav z veljavnimi predpisi in mednarodnimi standardi, ocenjuje učinke obdelave osebnih podatkov ter sodeluje z nadzornim organom.

Za vsa vprašanja ali pomoč pri uveljavljanju vaših pravic vam je na voljo osebno na sedežu družbe LPP d.o.o., preko e-pošte dpo@lpp.si.

PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke obdelujemo na pravni podlagi: privolitve, sklepanja ali izvajanja pogodb, zakonske obveznosti, zaščita življenjskih interesov posameznika, izvajanje nalog v javnem interesu, zakonitem interesu upravljavca ali tretjih oseb.

OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Rok hrambe osebnih podatkov je odvisen od namena za katerega so bili zbrani. Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oz. do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka.

PREVOZ POTNIKOV V MESTNEM PROMETU, MEDKRAJEVNEM PROMETU IN INTEGRIRANIH LINIJAH S KARTICO URBANA IN IJPP VOZOVNICAMI

Za zagotavljanje storitev prevoza potnikov, ki uporabljajo imensko kartico Urbana, v mestnem prometu, medkrajevnem prometu in integriranih linijah, LPP d.o.o. obdeluje vaše podatke na podlagi medsebojnega pogodbenega razmerja in ali na podlagi zakonskih določil s katerim posameznik pridobi pravico do prevoza, kakor tudi ostalih pravic, ki so s to dejavnostjo neposredno in posredno povezane. 

LPP d.o.o. obdeluje vaše podatke za namen izdelave imenske vozovnice Urbana, izdelave in izdaje imenskih terminskih vozovnic, reševanje reklamacij, izračun subvencij ter kontrole upravičenosti do prevoza in druge storitve povezane s kartico Urbana.

Ostale informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v mestnem prometu, medkrajevnem prometu in integriranih linijah s kartico Urbana in IJPP vozovnicami lahko zainteresirane strani dobijo na uradni spletni strani LPP d.o.o. med splošnimi prevoznimi in spletnimi prodajnimi pogoji.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI DANIH JAVNIH POOBLASTIL IN ZAKONSKIH OBVEZNOSTI

V okviru registrirane dejavnosti in na podlagi danih javnih pooblastil družba LPP d.o.o. obdeluje osebne podatke tudi z namenom izvajanja dejavnosti tehničnih pregledov in homologacije vozil ter kontrole tahografov.

Namen obdelave osebnih podatkov v okviru tehničnih pregledov in homologacije vozil je izvajanje postopkov registracije, določanja veljavnosti tehničnih pregledov, izdaja potrdil o skladnosti vozil, odobritve predelave vozil, izdaje dvojnikov potrdila o skladnosti, dodelitve statusa starodobnega vozila, izdelava deklaracijskih tablic, izdaja odločb v upravnem postopku za ponoven vsek VIN številke in ugotavljanja lastništva vozila.  

Sestavni del poslovnega sodelovanja so tudi posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jih je s pogodbo zaupal registrirani obdelovalec z namenom sklepanja in izvajanja zavarovalnih pogodb v imenu in za račun zavarovalnic.

OBDELAVA VAŠIH OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI VAŠEGA IZRECNEGA SOGLASJA

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo tudi na podlagi vašega izrecnega soglasja, ki ste ga nam podali za točno določene namene. Takšno soglasje se lahko nanaša na prejemanje elektronskih novic, s katerimi vas obveščamo o novostih, ponudbi, splošnih informacijah povezanih z dejavnostjo, dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah, poslovnih informacijah ter analize branja poslanih vsebin za lastne potrebe, za kar potrebujemo vaše ime, priimek in elektronski naslov.

V primeru nagradnih iger za namen izplačila oz. podelitve nagrade bomo potrebovali tudi podatke o naslovu prebivališča, telefonsko in davčno številko dobitnika.

Na podlagi vašega izrecnega soglasja obdelujemo tudi podatke za namen pregledovanja in preverjanja rezervacij za tehnični pregled in uveljavljanje popustov. Osebne podatke, katere potrebujemo v ta name so: Ime in priimek, elektronski naslov, znamka avtomobila in če posameznik želi, lahko posreduje tudi registrsko številko vozila.

Takšno izrecno soglasje lahko kadarkoli prekličete oziroma spremenite na enak način, kot ste ga podali oz. se odjavite od prejemanja elektronskih novic preko povezave, ki sledi vsakemu sporočilu. Preklic oz. sprememba soglasja se nanaša le na tiste osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi vašega izrecnega soglasja. Možnost preklica soglasja v nobenem primeru ne predstavlja vašega odstopnega upravičenja v veljavnem pogodbenem odnosu z upravljavcem.

 VIDEONADZOR

Družba LPP d.o.o. izvaja videonadzor na celotnem območju sedeža družbe na Celovški cesti 160 vključno s pripadajočimi zemljišči okrog same poslovne stavbe, parkirišča ob Litostrojski cesti in med Celovškimi dvori ter Tehničnimi pregledi, uvozom na tehnične preglede in v stavbi Tehničnih pregledov, na vhodu in v sami v Potniški blagajni na Slovenski cesti 56 in v avtobusih mestnega potniškega prometa.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov slikovnega zapisa je člen 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov v povezavi s 76., 77., 78. in 79. členom ZVOP-2.

Namen uporabe in uvedbe videonadzornega sistema v družbi ter avtobusih je:

 • varovanje ljudi in premoženja,
 • zagotavljanje nadzora vstopa in izstopa v prostore in lokacije družbe ter v avtobuse,
 • zagotavljanje varnosti zaposlenih na delovnih mestih, kjer zaradi narave dela obstaja možnost ogrožanja zaposlenih,
 • zagotavljanje varnosti potnikov in premoženja,
 • preprečevanje vandalizma,
 • izpolnjevanje zakonskih zahtev za videonadzor pri izvajanju tehničnega pregleda vozila (Ur. l. RS, št. 75/17: ZMV-1, 56. člen).

Pri izvajanju videonadzora nastaja zbirka osebnih podatkov - slikovni posnetek, ki se v primeru kršitev lahko uporabi v postopkih uveljavljanja ali obrambe pravnih zahtevkov in za izvrševanje nalog policije. Videonadzorni sistem ne omogoča avdio posnetkov.

EVIDENCA VSTOPOV IN IZSTOPOV

Za zagotavljanje varnosti zaposleni, obiskovalcev, strank in najemnikov ter premoženja ima LPP d.o.o. vzpostavljen sistem evidentiranja vstopov in izstopov v/iz službenih prostorov ter na lokacijo družbe. Pri tem nastaja zbirka osebnih podatkov, ki lahko vsebuje:

 • osebno ime,
 • številka in vrsta uradnega identifikacijskega dokumenta,
 • naslov prebivališča,
 • zaposlitev,
 • vrsta vozila in registrska številka
 • datum, ura in razlog vstopa ali izstopa v prostore ali lokacijo.

Pravna obdelava za obdelavo zgoraj omenjenih osebnih podatkov je v členu 85. ZVOP-2.

UPORABNIKI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Uporabniki oz. obdelovalci vaših osebnih podatkov v družbi so pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi podpisane izjave o varovanju osebnih podatkov. Poleg pooblaščenih oseb v družbi na podlagi zakonskih pooblastil vaše podatke uporabljajo oz. obdelujejo tudi razna ministrstva, agencije in zavarovalnice.

Ravno tako lahko do vaših osebnih podatkov dostopajo vzdrževalci raznih sistemov, platform in aplikacij s katerimi se obdelujejo osebni podatki.

Družba ima z vsemi omenjenimi deležniki sklenjene ustrezne pogodbe o zavarovanju osebnih podatkov.

IZNOS PODATKOV V TRETJE DRŽAVE ALI MEDNARODNE ORGANIZACIJE

Družba LPP d.o.o. nobenih osebnih podatkov ne prenaša v tretjo državo (državo izven Evropske unije) ali mednarodno organizacijo.

PRAVICE POSAMEZNIKA PRI OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

V skladu z veljavnimi evropskimi in slovenskimi predpisi vam zagotavljamo naslednje pravice glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov:

 • pravica do obveščenosti o obdelavi vaših osebnih podatkov;
 • pravica dostopa do osebnih podatkov, kar pomeni, da imate pravico od nas kot upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do teh osebnih podatkov in dodatnih informacij (namen obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike podatkov, obstoj pravice in možnost pritožbe, viri podatkov, morebiten obstoj avtomatiziranega odločanja ali posebnega profiliranja);
 • pravica, da vam kot upravljavec zagotovimo kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo, če za to obstaja zakoniti interes;
 • pravica do popravka, kar pomeni, da imate pravico doseči, da mi kot upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave imate tudi pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;
 • pravico do izbrisa, kar pomeni, da imate pravico doseči, da mi kot upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, če so izpolnjeni predpisani pogoji (obdelava ni več potrebna, preklic privolitve in neobstoj druge pravne podlage, utemeljen ugovor, nezakonita obdelava, izbris na pravni podlagi in drugo);
 • pravica do omejitve obdelave pomeni, da dosežete, da mi kot upravljavec omejimo obdelavo vaših podatkov, če oporekate točnosti podatkov ali če ste vložili ugovor ali če je obdelava nezakonita ali če obdelava ni več potrebna za nas kot upravljalca temveč jih kot posameznik potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • pravica do obveščenosti v zvezi s popravkom ali izbrisom ali omejitvijo obdelave vaših osebnih podatkov v kolikor so bili ti podatki posredovani drugemu uporabniku oz. obdelovalcu, razen če se to izkaže za nemogoče ali vključuje nesorazmeren napor;
 • pravica do prenosljivosti pomeni pravico, da prejemate osebne podatke v zvezi z vami, ki ste nam jih posredovali kot upravljavcu v strukturirani obliki, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki in pravico da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da vas pri tem karkoli ovirali kadar obdelava temelji na privolitvi, pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi;
 • pravica do ugovora pomeni, da lahko proti nekaterim vrstam obdelave vaših osebnih podatkov (javni interes, zakoniti interes upravljavca, nameni trženja) kadarkoli ugovarjate, kot upravljavec pa moramo dokazati legitimne interese za obdelavo oz. prenehati z obdelavo;
 • pravica glede samodejne obdelave in profiliranja pomeni, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne ali podobne učinke v zvezi z vami, če ni to nujno potrebno, predpisano ali če v to ne privolite.

Posameznik zgoraj navedene pravice uveljavlja s pisno zahtevo, ki jo pošlje na naslov dpo@lpp.si ali na naslov upravljavca, s pripisom »osebni podatki – za DPO.

Upravljavec bo informacije o ukrepih povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov, sprejetih na vašo zahtevo, v skladu s členi od 15 do 22 GDPR, zagotovil brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Izjemoma se lahko ta rok po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila prejetih zahtev. V takem primeru vas bomo o podaljšanju obvestili v enem mesecu po prejemu zahteve, skupaj z razlogi za zamudo. Če boste zahtevo predložili v elektronski obliki, bomo informacije, kadar je to mogoče, zagotovili v enaki obliki razen če ne boste zahtevali drugače.

Če bi prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov in kadar je verjetno, da bi kršitev povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo brez nepotrebnega odlašanja obvestili, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov.

Pri uveljavljenju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij ali razčiščevanju dilem vam bo pomagala naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki vam je na voljo osebno na sedežu družbe Celovška cesta 160, preko  e-pošte: dpo@lpp.si.

Če menite, da so kršene pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS na naslov Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali po e-pošti: gp.ip@ip-rs.si.

Pogoji varstva osebnih podatkov upravljavca so stalno dostopni na sedežu družbe in na njegovi spletni strani www.lpp.si.

 

Ljubljana, 20. 6. 2023         

ISO 14001:2015 potrjuje vzpostavite in vzdrževanje sistema vodenja s področja ravnanja z okoljem OHSAS 18001 je britanski standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanje varnosti. Njegov namen je, da bi vse organizacije, ki jih uvedejo uveljavljale varnost in zdravje pri delu. Splošno je OHSAS 18001 najbolj priznani svetovni standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanja varnosti. ISO 9001:2015 potrjuje vzpostavitev in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.