O družbi

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv družbe:

Naziv organa LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.
Naslov Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana
Kontaktni podatki: Tel: +386 1 58 22 460
 


Odgovorna oseba: 
Direktor: Peter Horvat, univ. dipl. inž. tehnologije prometa
Datum prve objave kataloga: 
1. julij 2004
Datum zadnje spremembe: 11. junij 2024

Druge oblike kataloga: 

Na zgornjem naslovu lahko katalog v tiskani obliki naročite preko e-pošte mail@lpp.si.

2. Splošni podatki o družbi in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji družbe

Kratek opis delovnega področja družbe: 

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET d.o.o. opravlja javni linijski prevoz potnikov, kot gospodarsko javno službo v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu. Opravlja še javna pooblastila in naloge, ki so ji kot izvajalcu gospodarske javne službe zaupane, ter v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene boljšemu in ugodnejšemu opravljanju gospodarske javne službe.
Javni linijski prevoz potnikov v cestnem prometu se opravlja kot mestni in medkrajevni linijski prevoz potnikov. Več o družbi…

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
Samostojni službi, ki sta neposredno podrejeni in odgovorni direktorju družbe:

 • Urad direktorja (tel: +386 1 582 24 60 - centrala; mail@lpp.si)
 • Poslovna administracija

Sektor promet - Roman Verbič (tel: +386 1 582 26 42; roman.verbic@lpp.si) - znotraj katerega deluje:

Sektor tehnični pregledi in homologacija vozil - Marko Kamnik (tel: +386 1 582 27 01; marko.kamnik@lpp.si) - znotraj katerega deluje:

 • Služba tehnični pregledi vozil - Vadnau Petra (tel: +386 1 582 27 22; petra.vadanu@lpp.si)

 • Služba za ugotavljanje skladnosti vozil - Damjan Brvar (tel: +386 1 582 27 17; damjan.brvar@lpp.si)

Služba oskrbovalnih procesov – Dušan Hočevar (tel: +386 1 582 26 03; dusan.hocevar@lpp.si)

Organigram družbe:

Organigram družbe je dosegljiv tukaj.

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij


Kontaktni podatki uradne osebe: 

Uradna oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:
 
Biljana Lazić, oddelek poslovna administracija

2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja družbe


Državni predpisi: 

Seznam zakonov

OPOZORILO: Za neuradno prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni pripomoček, organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Akti družbe

OPOZORILO: Za neuradno prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni pripomoček, organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Povezave na registre predpisov

Register predpisov MOL
Pravno informacijski sistem RS
Evropski register predpisov

2.č Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov:

 • Družba z navedenim trenutno ne razpolaga.
2.d Seznam strateških, programskih idr. dokumentov po vsebinskih sklopih


Seznam strateških in programskih dokumentov:
Strateški načrt

Letna poročila

Javna naročila

Informacije po 11. in 12. odstavku 10.a člena ZDIJZ

Dostop do drugih podatkov

2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi družba:
Seznam vrst uradnih postopkov

Vrste postopkov:

Družba kot oseba javnega prava pri javnem naročanju postopa po zakonodaji na področju javnih naročil.

Po pooblastilu javnega podjetja sodeluje JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., v postopku sodne izvršbe v skladu z zakonodajo s področja izvršbe in zavarovanja.

Družba odloča o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja po postopku, ki ga določa Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in pri pisni zahtevi za vprašanja, ki niso urejena z navedenim zakonom, Zakon o splošnem upravnem postopku.

Družba postopa tudi na podlagi Zakona o medijih.

2.f Seznam javnih evidenc


Seznam javnih evidenc: 

Družba ne upravlja z javnimi evidencami.

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov


Seznam zbirk: 

Na podlagi 26. člena ZVOP-1 se katalog zbirke osebnih podatkov z opisom nahaja na spletni strani informacijskega pooblaščenca.

3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij


Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Splošne informacije o dostopu do IJZ

Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do IJZ

Priprava kataloga IJZ izhaja iz dejstva, da morajo uporabniki, da bi lažje uresničili svoje pravice po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, imeti jasen vpogled v organizacijo in njeno delovno področje, z jasnimi informacijami o vsebinskih sklopih IJZ, ki jim ga organizacija posreduje.

Katalog IJZ je obsežen in pogosto spremenljiv dokument, zato se daje prednost elektronski objavi, ki pa mora zaradi obstoja digitalne ločnice omogočati tudi izpis v fizični obliki. Elektronski katalog IJZ omogoča tudi prednost neposredne povezave na posamezne dokumente, kar uporabnikom omogoča enostaven in učinkovit dostop do posameznih IJZ, organizacije pa razbremeni ročnega posredovanja zahtevanih informacij po katalogu.

Več o izvrševanju pravic v zvezi z dostopom do IJZ najdete na spletnem naslovu Informacijski pooblaščenec

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi IJZ

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja na podlagi 11. člena, petega odstavka 25. člena, 35. člena in šestega odstavka 37. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 24/16. Čistopis zakona in uredbe je dosegljiv na spletnih straneh pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja.

4. Stroškovnik


Stroškovnik, cenik in pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja: 

Stroške posredovanja informacij, enotni stroškovnik in način plačila stroškov določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih 16 do 18.

Za posredovanje informacij lahko družba prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 EUR (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.
5. Ponovna uporaba informacij javnega značaja


Ponovna uporaba informacij javnega značaja: 

Zaračunavanje mejnih stroškov in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe je določeno v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih 20 do 26.

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja


Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov: 

Glede na to, da družba pretežni del informacij redno objavlja in posodablja na svoji spletni strani ne dobiva dodatnih zahtev po posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Najbolj pogoste iskane informacije uporabnikov so razdeljene po posameznih sklopih:

 • Javna naročila
 • Aktualno
 • Obvozi
 • Najbolj iskano
 • Priporočamo
 • Urbana
 • Načrtuj pot
 • Napovedi prihodov
 • Vprašali ste
 • Uporabne informacije za potnike
 • Stiki z nami

Uporabniki in ostale zainteresirane strani lahko na spletni strani družbe pridobijo tudi podatke kot so: 

 • Vozni redi
 • Shemo linij in območji z navodili za potovanje v več območjih
 • Seznam postajališč
 • Prodajna mesta vozovnic
 • Cenik
ISO 14001:2015 potrjuje vzpostavite in vzdrževanje sistema vodenja s področja ravnanja z okoljem OHSAS 18001 je britanski standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanje varnosti. Njegov namen je, da bi vse organizacije, ki jih uvedejo uveljavljale varnost in zdravje pri delu. Splošno je OHSAS 18001 najbolj priznani svetovni standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanja varnosti. ISO 9001:2015 potrjuje vzpostavitev in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.