O družbi

Politika sistema vodenja

Usmeritve Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o. na področju sistema vodenja so:

 • zagotavljati sodobne, varne, zanesljive in potrebam odjemalcev prilagojene storitve javnega prevoza in ostalih storitev;
 • na področju izvajanja kontrol v kontrolnih organih ostati spoštovan, zaupanja vreden in zanesljiv poslovni partner strankam in pristojnim državnim organom.
 • pri izvajanju kontrol v kontrolnih organih dosledno spoštovati zahteve predpisov in dokumentacijo sistema kakovosti ob upoštevanju načel neodvisnosti, nepristranosti in poštenosti;
 • vedno povečevati zadovoljstvo odjemalcev, poslovnih partnerjev, predstavnikov družbenega okolja in zaposlenih v skladu s poslovnimi opredelitvami in zmožnostmi družbe;
 • obvladovati in zmanjševati škodljive vplive na okolje v vseh korakih poslovnih procesov;
 • preprečevati škodljive vplive na podtalnico na lokaciji družbe, ki se nahaja na vodo varstvenem območju;
 • zagotavljati nenehno izboljševanje delovnih pogojev in zmanjševanje tveganj, ki vplivajo na varnost in zdravje pri delu zaposlenih in pogodbenih partnerjev;
 • nenehno izboljševanje sistema vodenja.
 • posodobitev in izboljšanje varovanja in zaščite osebja in premoženja LPP d.o.o.,
 • uvedba posodobitev na tistih področjih varnosti, ki se soočajo z novimi varnostnimi izzivi, z varnostno negotovostjo in problematiko posodabljanja na način, ki zagotavlja višjo raven varnosti v vseh dejavnostih družbe.
 • vzpostavitev učinkovitega upravljanja z varnostnim sistemom,
 • zaščita konkurenčnih prednosti na področju vseh dejavnosti družbe.

Zastavljene usmeritve dosegamo:

 • z opravljanjem dejavnosti po predpisanih postopkih in dokumentiranih metodah v skladu z vzpostavljenim sistemom vodenja;
 • z zagotavljanjem vedno boljše tehnološke opremljenosti na področju vseh dejavnostih družbe;
 • z zagotavljanjem rednega strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih za boljšo podkovanost zaposlenih in dvig kompetentnosti;
 • z ustvarjanjem pogojev za zadovoljne in usposobljene sodelavce, ker tak sodelavec prispeva k uspešnosti družbe;
 • z ustvarjanjem pogojev za stimuliranje zaposlenih v ravnovesju med opravljenim delom in rezultati;
 • z izbiro dobaviteljev na podlagi meril kakovosti in njihovega odnosa do okolja;
 • s posodabljanjem informacijske podpore poslovanju ter opredeljenimi in obvladovanimi postopki dela;
 • z aktivnostmi za povečevanje zadovoljstva odjemalcev, zaposlenih, širše družbene skupnosti ter nenehnimi aktivnosti za izboljševanje odnosa do okolja;
 • z zmanjševanjem emisij izpušnih plinov;
 • z gospodarnim ravnanjem z vozili, vključujoč gospodarno porabo goriva kot element varovanja okolja,
 • s sodelovanjem pri zmanjševanju nastajanja odpadkov na izvoru v največji možni meri;
 • s spremljanjem, pravočasnim ukrepanjem in zmanjševanjem vseh pomembnih okoljskih vidikov;
 • z zmanjševanjem porabe primarne vode in električne energije;
 • z gospodarnim ravnanjem s sredstvi za delo in s pravilnim ravnanjem z nevarnimi snovmi ter z nenehnim zmanjševanjem onesnaževanja tehnoloških odpadnih vod;
 • z vključevanjem v enotni sistem javnega prevoza v širši ljubljanski regiji;
 • z nenehnim izboljševanjem in razvijanjem obstoječih in novih postopkov ter storitev tako v pogledu kakovosti kot varovanja okolja in preprečevanja nevarnosti in tveganj pri delu;
 • z izboljševanjem delovnih pogojev in zmanjševanjem tveganj na delovnih mestih, ki vplivajo na varnost in zdravje pri delu zaposlenih in pogodbenih partnerjev.
 • z upoštevanjem okolje-varstvene zakonodaje, zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu ter zakonodaje s področja varnosti in zaščite;
 • z ozaveščanjem zaposlenih o ravnanju z okoljem ter s sporočanjem o okoljskih vidikih vsem, ki delajo za družbo ali v njenem imenu;
 • s posredovanjem politike sistema vodenja (okoljske politike) širši javnosti (splet, …).

Navedeno politiko in zastavljene usmeritve uresničujemo z jasno začrtanimi okvirnimi cilji ter s konkretno opredeljenimi izvedbenimi cilji in nalogami, ki jih opredelimo v vsakoletnem poslovnem načrtu.

ISO 14001:2015 potrjuje vzpostavite in vzdrževanje sistema vodenja s področja ravnanja z okoljem OHSAS 18001 je britanski standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanje varnosti. Njegov namen je, da bi vse organizacije, ki jih uvedejo uveljavljale varnost in zdravje pri delu. Splošno je OHSAS 18001 najbolj priznani svetovni standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanja varnosti. ISO 9001:2015 potrjuje vzpostavitev in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.